Nyereményjáték szabályzat XI MMF 2024

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKOKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL TELJES EGÉSZÉBEN EGYETÉRT.

 1. A Játék szervezője

Kiszervezett Marketing Kft. (székhelye: 2636 Tésa, Petőfi utca 16., adószáma: 29045079-2-13 továbbiakban: ”Szervező”) promóciós Játékot szervez a XI. Magyar Marketing Fesztivál 2024 résztvevők számára (a továbbiakban: „Játék”), melynek lebonyolítását is a Szervező végzi. 

 1. A Játék időtartama

2.1. A Játék 2024. január 25.-én zajlik a XI. Magyar Marketing Fesztivál 2024 rendezvény megnyitásától délután 16:00 óráig, mely időszak a nyereményjáték tekintetében promóciós időszaknak is tekintendő egyben. A Játék csak a promóciós időtartamban aktív. A szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás és előzetes értesítés nélkül ezt az időtartamot egyoldalúan módosítsa akár a Játék időtartama alatt is.

 1. A Játékban való részvételi feltételei

3.1. A Játékban részt vehet minden olyan jogi személy képviselője aki a XI. Magyar Marketing Fesztivál 2024 rendezvény résztvevője. Résztvevő az, aki érvényes belépőjeggyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és teljesíti a Játékban való részvétel követelményeit.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek

3.2.1. magánszemélyek

3.2.2. a Szervező dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyv, Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, valamint a Játékok lebonyolításában részt vevők, egyéb közvetlen közreműködők és azok Ptk. szerinti hozzátartozói

3.2.3. a XI. Magyar Marketing Fesztivál 2024 rendezvény szervezői, előadói és kiállítói.

3.3. Játékban való részvétel követelményei

3.3.1. a jelen Játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) elfogadása, mely elérhető a https://kiszervezettmarketing.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat-xi-mmf-2024 weboldalon.

3.3.2. a https://kiszervezettmarketing.hu/nyeremenyjatek-xi-mmf-2024 oldalon lévő adatok megadása, amelyek a következőek: (Cégnév, Képviselő vezetékneve, Képviselő keresztneve, Képviselő email címe, Képviselő telefonszáma)

3.3.3. Adatkezelési nyilatkozat elfogadása, amelyet a https://kiszervezettmarketing.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/ weboldalon érhetnek el.

3.3.4. Illetve a Szervező kiállítói standjánál a névjegykártya bedobása az erre a célra kijelölt üvegtálba, amiből a Szervező a nyertest fogja kihúzni. Amennyiben a Játékos nem rendelkezik névjegykártyával, úgy a Szervező biztosít számára tollat és papírt, amire felírhatja az adatait. Ez helyettesíti a névjegykártyát.

3.4. A Játékosok a saját maguk önkéntesen megadott adatok által kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

3.5. A Játékos kizárólag valós, általa használt e-mail címmel és telefonszámmal jogosult részt venni a Játékban.

3.6. A Játék során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím hiányosságáért/hibájáért , pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

3.7. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervezőn kívülálló tényező kedvezőtlenül befolyásolhatja a Játékban való részvételt. A Szervező az e bekezdésben írtakból, így elsősorban az érvénytelen belépőjegyből fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.8. Azok a kitöltött űrlapok, amelyek hiányos vagy nem valós a Játékos által nem használt kontakt adatokat tartalmaznak, a Játékból automatikusan kizárásra, míg a valós kontakt adatok megadásával sorsolásra kerülnek a nyereményért.

3.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

3.10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett Játékából azt, aki bármely a Kiszervezett Marketing Kft. által szervezett Játékban csalást/hamisítást követ el.

3.11. A szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármelyik Játékost azonnali hatállyal kizárja a jelenlegi és jövőbeni játékaiból.

 1. A Játék leírása

4.1. A Szervező meghirdeti a Játékot a XI. Magyar Marketing Fesztivál 2024 rendezvényre készített kiállítói standjánál.

4.2. A Játékos feladata, hogy a Játékszabályzatban meghatározott Játékban való részvételi feltételeket teljesítse.

 1. A Játék menete

4.1. A Játékosok kitöltik a Játékra vonatkozó , https://kiszervezettmarketing.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat-xi-mmf-2024 weboldalon lévő űrlapot, ahol megadják a Cégnevet, Képviselő nevét, a Képviselő email címét és a Képviselő telefonszámát valamint elfogadják az adatkezelési tájékoztatónkat.

Ezt követően jelentkeznek a Játékra a Szervező kiállítói standjánál, ahol a Szervező által kijelölt üvegtálba önkéntesen bedobják a névjegykártyájukat vagy azt helyettesítő kézzel kitöltött névjegykártya helyettesítésére szolgáló papírt.

4.2. Minden Játékos csak egyszer vehet részt a Játékban.

4.3. A Szervező fenntartja a jogát a Játékszabály módosítására.

 1. Nyeremény

6.1. A nyereményjátékban részt vevő, egyben a részvételi feltételeknek mindenben megfelelő Játékosok között, akik a fenti promóciós időszakban, az adott sorsolást megelőzően érvényes pályázatot nyújtanak be, a promóciós időszak után egyszeri 100.000 Ft (azaz százezer forint) készpént sorsol ki.

6.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy amennyiben a Szervezőn kívülálló okok miatt a sorsolás időpontjában a nyeremény nem azonnal elérhető, ez esetben a Szervező egyeztetést kezd a Nyertessel, hogy egy hasonló értékű nyereményt ajánljon fel. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremény tárgyát egyoldalúan módosítsa.

6.3. A nyeremények át nem ruházhatók, és más nyereményre nem válthatók. Szervező ezzel kapcsolatban levelezést nem folytat.

 1. Sorsolás

7.1. A 2. Pontban meghatározott Játék időtartama után 2024. január 25. 16:00 – 17:00 között a „MiniCRM 3. terem” nevű teremben a színpadon a Szervező kisorsolja a 5.1 pontban meghatározott nyereményt.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a sorsolás időpontját egyoldalúan megváltoztassa.

7.3. A Szervező 2 tartalék Pótnyertest sorsol ki. (érvénytelen regisztráció, kizárás vagy a nyertes nem jelentkezése esetén)

7.4. A Szervező a nyerteseket a sorsolást követően emailben és/vagy telefonon értesíti. Ehhez a Játékos a Játékra történő regisztrációval és így a Játékszabályzat és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával automatikusan hozzájárul.

 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

8.1. A nyerteseket a Szervező, vagy az adatkezelési nyilatkozatban megjelölt adatkezelő vagy adatfeldolgozó értesíti a Játékos által a pályázat beküldése során megadott e-mail címen 5 munkanapon belül.

8.2. Az értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal a nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről stb.).

8.3. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítést követő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy a nyereményt az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a nyeremény a Pótnyertesre száll át, amennyiben teljesíti a szabályzatban meghatározott feltételeket és a beazonosítás is sikeres.

8.4. Amennyiben a Pótnyertes sem jelentkezik a nyereményért, úgy újabb Pótnyertes kerül megkeresésre.

8.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amelynek nyereményét a Játékos részére azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek, így a Nyeremény a Pótnyertesre száll át.

8.6. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás, költségek

9.1. A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli, a vonatkozó szabályoknak megfelelően a Szervező a szükséges adókat befizeti.

 1. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

10.1. Az 3. pontban írt adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos az űrlap kitöltésével és a Szervező standjánál bedobott névjegyyel vagy helyettesítőjével tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező a jelen Játék lebonyolítása céljából felhasználja.

10.2. A Játékosok a Játékban történő részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Játékosok Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait a jelen nyereményjáték lebonyolítása céljára, és a Játékost személyesen, emailben vagy telefon útján megkeresse, számára hírlevelet küldjön és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

10.3. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését a Szervező végzi.

10.4. A Játékos adatainak kezelésére vonatkozóan a https://kiszervezettmarketing.hu/ honlapon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban ( https://kiszervezettmarketing.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ ) további információk találhatók. Ezen túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén kollégáink készséggel állnak a Játékos rendelkezésére az info@kiszervezettmarketing.hu e-mail címen. Ennek ismeretében kérjük, vegye figyelembe, hogy a névjegy bedobásával a Játékos kifejezetten nyilatkozik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Ha a Játékos bármilyen okból adatai módosítását, nyilvántartásból törlését stb. kéri, a megfelelő intézkedések megtételét bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a következő e-mailben az info@kiszervezettmarketing.hu e-mail címen.

10.5. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: (e-mail: info@kiszervezettmarketing.hu cím: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.). Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

10.6. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, és a Játékos úgy véli, hogy a személyes adataira vonatkozó jogait illetően sérelem érte, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:

 • panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055

Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; honlap: www.naih.hu; e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu;

telefon: +36 (1) 391-1400; vagy

 • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, amely ügyben a

bíróság soron kívül jár el.

 1. Vegyes rendelkezések

11.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

11.2. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át egyeztetett időpontig és egyeztetett módon, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

11.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2024. január 20.

HOVÁ KÜLDHETJÜK AZ INGYENES E-BOOKUNKAT?

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

HOVÁ KÜLDHETJÜK AZ INGYENES E-BOOKUNKAT?

Hogyan legyen vevőszerző weboldalam?

Töltsd le az e-bookot, és a megvalósítás menete is kristálytiszta lesz előtted.