adatkezelési tájékoztató DM

A Kiszervezett Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: az „Adatkezelő”) a közvetlen üzletszerzés céljából végzett adatkezelési
tevékenységével kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 14. cikke alapján az alábbi információkat bocsátja rendelkezésre.

Az Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Kiszervezett Marketing Kft.
Székhely: 2636 Tésa Petőfi utca 16.
Weboldal: kiszervezettmarketing.hu
Postacím: 2636 Tésa Petőfi utca 16.
E-mail cím: info@kiszervezettmarketing.hu
Adószám: 29045079-2-13
Cégjegyzékszám: 01-09-380235
Képviselő neve: Dávid Sándor Ádám
Képviselő címe: 1156 Budapest, Páskomliget utca 19. 3. em. 12. ajtó

Az Adatkezelő direkt marketing tevékenységet vállalkozások közötti telemarketing, valamint elektronikus tájékoztató levél küldése formájában végez. E körben vállalkozásokat korábbi kapcsolat fennállása nélkül szólít meg.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt személyes adatok Időtartam
Tájékoztató e-mail küldése induló vállalkozások részére Az adatkezelési tevékenység célja az induló, valamint a domain nevet regisztráltató vállalkozások tájékoztatása Adatkezelő szolgáltatásairól, valamint a webshopon keresztül történő kereskedelem támogatásához nyújtott marketingszolgáltatásokról. jogos érdek a vállalkozás képviselőjének neve a vállalkozás elektronikus elérhetősége az érintettnek az adatkezeléssel szembeni tiltakozásáig, de legkésőbb a kampány lezárultáig. (azzal, hogy az Adatkezelő az adatkezelés szükségességét háromévente felülvizsgálja)

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok forrása: az Adatkezelő az újonnan alapított gazdasági társaságok cégnevét, a vállalkozás képviselőjének nevét és elektronikus elérhetőségét a cégnyilvántartásból gyűjti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a címzett vállalkozásoknak az Adatkezelő gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztatása céljából végzett közvetlen üzletszerzési tevékenységhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli.

Az Adatkezelő megvizsgálta az adatkezelési tevékenységhez fűződő jogos érdekét, az adatkezelés szükségességét, valamint a tevékenységnek az érintettek jogaira és szabadságaira gyakorolt hatásait.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt személyes adatok Időtartam
Tájékoztató e-mail küldése, telemarketing és sms-ben történő megkeresés domain nevet regisztráltató vállalkozások részére Az adatkezelési tevékenység célja a domain nevet regisztráltató vállalkozások tájékoztatása Adatkezelő szolgáltatásairól, valamint a webshopon keresztül történő kereskedelem támogatásához nyújtott marketingszolgáltatásokról. jogos érdek a vállalkozás képviselőjének neve a vállalkozás elektronikus elérhetősége a vállalkozáshoz rendelt telefonszám az érintettnek az adatkezeléssel szembeni tiltakozásáig, de legkésőbb a kampány lezárultáig. (azzal, hogy az Adatkezelő az adatkezelés szükségességét háromévente felülvizsgálja)

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok forrása a domain.hu weboldal, az újonnan domain nevet regisztrált gazdasági társaságok cégnevét és telefonszámát a nyilvánosan elérhető domain nyilvántartásból.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a címzett vállalkozásoknak az Adatkezelő gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztatása céljából végzett közvetlen üzletszerzési tevékenységhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli. Az Adatkezelő megvizsgálta az adatkezelési tevékenységhez fűződő jogos érdekét, az adatkezelés szükségességét, valamint a tevékenységnek az érintettek jogaira és szabadságaira gyakorolt hatásait.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt személyes adatok Időtartam
Telemarketing megkeresés során adott tájékoztatás rögzítése a tájékoztatás megtörténtének igazolása céljából. Az adatkezelési tevékenység célja a telemarketinges megkeresés során az érintett számára az adatkezeléssel kapcsolatban adott tájékoztatás megtörténtének igazolása. jogos érdek a vállalkozás képviselőjének neve a vállalkozás elektronikus elérhetősége a vállalkozáshoz rendelt telefonszám a felvétel elkészítésétől számított 6 év

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok forrása: A felvételt az adatkezelő maga rögzíti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelésre vonatkozó kötelezettségei teljesítésének igazolásához fűződő jogos érdeke alapján kezeli. Az Adatkezelő megvizsgálta az adatkezelési tevékenységhez fűződő jogos érdekét, az adatkezelés szükségességét, valamint a tevékenységnek az érintettek jogaira és szabadságaira gyakorolt hatásait.

Az adatkezelő a személyes adatok tárolásának időtartamát a személyes adatokkal kapcsolatos igények elévülési idejének figyelembevételével határozta meg,. A személyes adatok címzettjei: TSDY Ltd. (Block B. Maynooth Business Campus, Co. Kildare Ireland, Írország – további információk: https://nuacom.com/dpa/ ), a felvételek tárolását végző tárhelyszolgáltató.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt személyes adatok Időtartam
Telemarketing megkeresés során folytatott beszélgetés rögzítése minőségbiztosítási elemzés céljából Az adatkezelési tevékenység célja a telemarketinges megkeresés során folytatott telefonbeszélgetés rögzítése későbbi elemzés céljából. az érintett hozzájárulása a vállalkozás képviselőjével folytatott beszélgetést tartalmazó hangfelvétel a hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok forrása: A felvételt az adatkezelő maga rögzíti. Az érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja – ebben az esetben hangja a felvételen eltávolításra kerül. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei: TSDY Ltd. (Block B. Maynooth Business Campus, Co. Kildare Ireland, Írország – további információk: https://nuacom.com/dpa/ ), a felvételek tárolását végző tárhelyszolgáltató.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jogszabályban meghatározott esetben, hatósági megkeresésre továbbítja a hatáskörrel rendelkező szerv részére. Az Adatkezelő ezen túl személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbít.

ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezeléssel érintett természetes személyeket az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg.

1. Tájékoztatás kérése, hozzáférés:

Az érintettek az Adatkezelő elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és
amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:
a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
d) a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
e) személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra
vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
f) panasz benyújtásának jogáról,
g) arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
A tájékoztatást az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adja meg. Válaszát elsősorban
olyan formában küldi, ahogy a tájékoztatás iránti kérelmet az érintett előterjeszti.
Az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért az Adatkezelő ügyintézési díjat számít fel,
feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértés nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor.
A felszámítható díj érintett adatonként bruttó 1.000.- Ft.

2. Helyesbítés:

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt
megküldi az Adatkezelőnek, a személyes adatokat az Adatkezelő helyesbíti.

3. Személyes adatainak törlése

A kezelt személyes adatot az Adatkezelő törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
e) a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

4. Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az adatkezelés korlátozására az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) ha az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig az
Adatkezelő az adatok helyességét ellenőrzi);
b) ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
c) ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése
vagy védelme érdekében igényli.
d) ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az
érintett, vagy az Adatkezelő jogos érdekei élveznek-e elsőbbséget az adott esetben).
Az adatkezelés korlátozása alatt a tároláson kívül adatkezelési tevékenységet az Adatkezelő nem végez. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatni fogja az Adatkezelő.

5. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat a személyes adatainak a közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen. Az érintett tiltakozását a telefonos megkeresés esetén szóban, míg az elektronikus tájékoztató levél küldése esetén a levélben biztosított tájékoztatás alapján az ott szereplő linkre kattintva közölheti. A marketingtevékenységhez kapcsolódó adatkezelési tevékenységgel szembeni tiltakozás bejelentését követően az adatkezelő haladéktalanul törli a személyes adatokat. Az adatkezelési szabályok betartása céljából végzett adatkezelési tevékenységgel szembeni tiltakozás esetén, amennyiben a válaszban közölt döntéssel nem ért egyet, vagy határidőben nem kap választ, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

6. Panasz

Amennyiben az Adatkezelő által végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

7. Adathordozhatósághoz való jog

A közvetlen üzletszerzés céljából az Adatkezelő nem kezel az érintettektől által a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatot.

8. Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével az érintettnek vagy másnak az Adatkezelő kárt okozna,
akkor azt az érintett, illetve a kárt szenvedő személy jogosult az Adatkezelővel szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az érintett
személyiségi jogát értené, jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.
Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terheli az Adatkezelőt, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külsőok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Az igényérvényesítés módja

1. Adatkezelő megkeresése
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során az Adatkezelő nem jár el jogszerűen, észrevételét, illetve igényét először az
Adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén közölheti annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és
hatékonyabban feldolgozhassa, kezelhesse.
2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás
Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.
A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.
postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu
3. Bírósághoz fordulás
Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

Készítettünk egy 5 részből álló videós útmutatót, hogy könnyen tudd telepíteni!

PLUSZ: Kuponkód az emailben, amivel -10% az első 3 hónapból!

HOVÁ KÜLDHETJÜK AZ INGYENES E-BOOKUNKAT?